PRZEMÓWIENIA JANA PAWŁA II

 

Częstochowa, 14 sierpnia 1991

Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży
1. „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” (Łk 11, 27).

Wraz z wami wszystkimi, którzy zgromadziliście się tutaj z różnych krajów i kontynentów — z wami, młodzi — pozdrawiam Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam w Nim Syna Bożego, Słowo Przedwieczne Ojca. Pozdrawiam Syna Maryi tymi samymi słowy, jakimi pozdrowiła Go owa kobieta spośród rzeszy, gdy nauczał. Pozdrawiam Jezusa Chrystusa, błogosławiąc Jego Matkę-Dziewicę, błogosławiąc Jej macierzyństwo. Poprzez to dziewicze macierzyństwo Syn Boży stał się jednym z nas.

Stał się naszym Mistrzem i naszym Bratem, ażeby przez krzyż na Golgocie mógł być naszym Odkupicielem. Ażeby w zmartwychwstaniu objawić moc Ducha Świętego, który „daje życie” (J 6, 63). Dzięki tej ożywiającej mocy Boga „zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1).2. „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”.

Wypowiadam wraz z wami to pozdrowienie u stóp Jasnej Góry, na progu sanktuarium, które wpisało się głęboko w dzieje jednego narodu, a równocześnie otwiera się szeroko w stronę wszystkich narodów i ludów Europy i całego świata. Wy, młodzi, wiecie już o tym dość dużo. Wielu z was nie jest tutaj po raz pierwszy. Zwłaszcza w ostatnich latach znajdowaliście tutaj drogę na szlakach pieszych pielgrzymek, bardzo często z pielgrzymującymi na Jasną Górę waszymi rówieśnikami z Polski.

Was wszystkich dzisiaj najserdeczniej pozdrawiam. A chciałbym, tak jak owa kobieta z Ewangelii pozdrowić wasze matki i waszych ojców, wasze rodziny, wasze młodzieżowe wspólnoty, wasze ojczyzny. Pozdrawiam wespół z wami waszych pasterzy, przewodników i animatorów.3. Od roku 1984 rozpoczęła się w Kościele tradycja Światowego Dnia Młodzieży. Wyruszając z placu św. Piotra w Rzymie pielgrzymujemy wspólnie przez świat. Nasz szlak pielgrzymi zaprowadził nas naprzód ku południowi Ameryki, do Buenos Aires. Po dwóch latach wróciliśmy na wschodni brzeg Atlantyku, przyjmując zaproszenie gościnnego sanktuarium Santiago de Compostela w Hiszpanii. Rozwój wydarzeń na starym kontynencie europejskim sprawia, że dzisiaj, znów po dwóch latach, jesteśmy w Częstochowie na ziemi polskiej.

Trzeba, ażeby to, co przez długie dziesięciolecia było na tym kontynencie rozdzielone przemocą, zbliżyło się do siebie. Ażeby Europa dla dobra całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość jedności, wracając do swych chrześcijańskich korzeni. Te korzenie znajdują się na Zachodzie i na Wschodzie. Od Zachodu (w Composteli) przesunęliśmy się bliżej Wschodu, choć jeszcze jesteśmy w centrum Europy. Chodzi o to, że przyszłość należy do was, do młodych. A chodzi właśnie o tę naszą wspólną przyszłość.

Trzeba, abyście wchodzili na wielkie drogi historii nie tylko tu, w Europie, ale na wszystkich kontynentach i wszędzie stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9).4. „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Na to pozdrowienie kobiety Chrystus odpowiada. Mówi: „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 28). Właśnie to jest celem naszego pielgrzymowania. Po to tutaj przybyliśmy, aby w tej wielkiej młodzieżowej rzeszy słuchać słowa Bożego i spełniać je.

„Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14). Pani Jasnogórska, przyjmij naszą pielgrzymującą rzeszę do tego szczególnego wieczernika — podobnie jak do jerozolimskiego wieczernika, w którym trwałaś na modlitwie wraz z apostołami, zanim zaczął ich „prowadzić Duch Święty” aż po krańce ziemi.

Przyjmij naszą wielojęzyczną rzeszę, jak wówczas — w dzień Pięćdziesiątnicy — przyjęłaś pielgrzymów z różnych narodów i języków, tak i nas przyjmij. Przyjmij i zechciej być z nami. Zechciej prowadzić nas drogą wiary za Chrystusem — tą drogą, na którą Duch Święty Ciebie najpierw wprowadził.

Uproś nam, aby „pałały nasze serca”, jak owym uczniom z Emaus, gdy Chrystus będzie do nas przemawiał, gdy będzie nam „otwierał Pisma” (por. Łk 24, 32), aby „wielkie sprawy Boże” (por. Dz 2, 11) stawały się w nas i przez nas na nowo udziałem pokolenia, które wkracza w trzecie tysiąclecie dziejów.Następnie Jan Paweł II przemówił do pielgrzymów w ich ojczystych językach.

Po włosku:

Droga młodzieży, pozdrawiam was bardzo serdecznie!

Na tym wzgórzu pełnym światła, które tak wyraźnie skłania do wyznania wiary i do nawrócenia serca, z macierzyńską troską przyjmuje was Maryja. Matka Boża „o słodkim obliczu”. Z tego starodawnego sanktuarium czujnie i troskliwie spogląda na wszystkie narody spragnionego pokoju świata.

Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje was, pragnie bowiem, aby ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich zakątków ziemi. Bądźcie gotowi i chętni do spełnienia tej misji w duchu prawdziwego synostwa. Bądźcie apostołami, bądźcie wielkodusznymi głosicielami nadprzyrodzonej nadziei, która wspiera człowieka w jego wędrówce.

Po francusku:

Droga młodzieży francuskojęzyczna, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być pośród was. Bardzo serdecznie was pozdrawiam teraz, gdy dobiega kresu wasza długa wędrówka. Wielką radością napawa mnie świadectwo wiary, jaką wyraża to ogromne, braterskie zgromadzenie. W duchu wolności dzieci Bożych przybyliście tutaj, by potwierdzić waszą wierność ewangelicznemu orędziu miłości, przyjąć dar nadziei i odnowić pragnienie służby na rzecz jedności i solidarności całej ludzkiej rodziny. Możecie liczyć na pomoc Matki Pana, Matki Kościoła. Niech te dni pozwolą wam w przyszłości odważnie odpowiedzieć na wezwania, które na drodze waszego życia kieruje do was Pan.

Po angielsku:

Serdecznie pozdrawiam młodzież angielskojęzyczną. Podczas tego spotkania na Jasnej Górze z okazji Światowego Dnia Młodzieży, modlę się, aby każdy z was wzrastał w miłości do Boga, naszego Ojca, który uczynił nas swoimi córkami i synami w Jezusie Chrystusie i dał nam Ducha Świętego. Niech modlitwa i przyjaźń, przeżyte podczas tej pielgrzymki, pomogą wam lepiej docenić cudowne dary Ducha Świętego i dodadzą sił w budowaniu nowej „cywilizacji miłości” w każdym społeczeństwie. Obyście, podobnie jak Maryja, zawsze doznawali radości zrodzonej z kontemplacji Bożej dobroci działającej w waszych sercach.

Po niemiecku:

Z wielką radością pozdrawiam was, droga młodzieży niemieckojęzyczna, przybyła z różnych krajów, by wziąć udział w tym światowym spotkaniu w sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie.

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, który nas łączy jako braci i siostry, który nas tutaj przyprowadził i który z wielką nadzieją pokładaną w Maryi, Matce Boga, zachęca nas do modlitwy o to, aby Pan umocnił naszą nadzieję na sprawiedliwość i pokój na całym świecie.

Bóg wszechmocny pragnie pobłogosławić tę pielgrzymkę i obdarzyć ją mocą swego Ducha.


Po hiszpańsku:

Bardzo serdecznie pozdrawiam młodych przyjaciół z Hiszpanii i różnych krajów Ameryki Łacińskiej. Jesteście tutaj, w Częstochowie, zwiastunami wezwania do nadziei i do życia rzuconego dwa lata temu na Monte del Gozo w Santiago de Compostela. Niech w waszych młodych sercach nigdy nie zgaśnie entuzjazm i radość płynąca z naśladowania Chrystusa, naszej jedynej Drogi, naszej najwyższej Prawdy, Sensu naszego życia.

Razem z młodzieżą wszystkich krajów, w Europie bez granic, brońcie ideałów braterstwa i miłości, które sprawią, że nasz świat stanie się bardziej ludzki, bardziej sprawiedliwy i solidarny. Bardzo dziękuję wam za obecność i za modlitwę.

Po portugalsku:

Wam, młodzieży z Brazylii, z Portugalii, a także z Afryki pragnę powiedzieć, że gdy dobiega końca VI Światowy Dzień Młodzieży, Czarna Madonna z Jasnej Góry otwiera swe macierzyńskie ramiona, powtarzając wam z czułością Matki: „Młodzi ludzie, nie bójcie się być świętymi”. Ona, Przeczysta Panna, mówi do was: „Nie bójcie się otworzyć waszych serc przed Bogiem i jego Kościołem. Bądźcie protagonistami nowej ewangelizacji, bądźcie nadzieją Kościoła trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa”.

A papież pragnie powiedzieć w waszym imieniu: „Matko, błogosław wszystkie Twe dzieci. Okaż się Matką. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Po węgiersku:

Serdecznie pozdrawiam młodzież, która przybyła do Częstochowy z Węgier. Proście Matkę Boską Jasnogórską, by pobłogosławiła moją podróż apostolską na Węgry.

Wracajcie do ojczyzny jako apostołowie umocnieni w wierze. Z całego serca was błogosławię.

Po rosyjsku:

Witam młodych pielgrzymów mówiących po rosyjsku!

Wasza droga przywiodła was do Jasnogórskiej Matki Bożej, abyście spotkali Chrystusa, który jest Prawdą każdego człowieka i wszystkich ludzi.

Niechaj Duch Święty towarzyszy wam w przejściu od niewoli do wolności dzieci Bożych!

Po litewsku:

Drodzy Litwini, chłopcy i dziewczęta, przybyli w tej pielgrzymce modlitwy ze swej ojczyzny! Serdecznie was pozdrawiam i życzę, abyście zanieśli w rodzinne strony miłość Maryi oraz ducha przyjaźni, pokoju i modlitwy.


Po białorusku:

Droga młodzieży z Białorusi! Witam was na tym ważnym dla Kościoła i świata spotkaniu. Niechaj Duch Święty towarzyszy wam w przejściu z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych!

Po ukraińsku:

Serdecznie witam młodych przybyłych na Jasną Górę z Ukrainy z pielgrzymką do wspólnej Matki w tym dniu powszechnego braterstwa, który jednoczy nas jako dzieci tego samego Ojca.

Po czesku:

Droga młodzieży mówiąca po czesku, witam was na tym spotkaniu, tak bardzo ważnym dla Kościoła i dla świata. Niech Duch Święty towarzyszy wam w przejściu od niewoli do wolności dzieci Bożych!

Po słowacku:

Witam młodych Słowaków! Wasza droga przywiodła was do Jasnogórskiej Madonny, byście spotkali Chrystusa, Prawdę człowieka i wszystkich ludzi. Jeszcze raz was pozdrawiam!

Po chorwacku:

Serdecznie pozdrawiam także was, drodzy młodzi Chorwaci. Niechaj wiara, która was przywiodła do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, wspiera was na drodze ku przyszłości. Witam was!

Po słoweńsku:

Młodzieży przybyła ze Słowenii: witam was w sanktuarium u Madonny Jasnogórskiej. Niech was Ona zawsze prowadzi drogami wolności, sprawiedliwości, solidarności i świętości.

Po bułgarsku:

Pozdrawiam serdecznie młodych pielgrzymów z Bułgarii. Wasza droga przywiodła was do Jasnogórskiej Madonny, byście spotkali Chrystusa, Prawdę człowieka i wszystkich ludzi. Witam was!

W języku suahili:

Witam wszystkich młodych ludzi z Afryki! Na tym światowym spotkaniu w sanktuarium Czarnej Madonny jesteście świadkami nadziei Afryki!

Po japońsku:

Witam młodzież z Japonii i z całej Azji! Reprezentujecie setki milionów młodzieży czekającej na prawdziwą wolność dzieci Bożych!

W języku esperanto:

Pozdrawiam również w języku esperanto młodych pielgrzymów z całego świata w tym dniu powszechnego braterstwa, które jednoczy nas jako dzieci tego samego Ojca w Chrystusie, Prawdzie człowieka!Na zakończenie Jan Paweł II przemówił po polsku:

A teraz się policzymy. Drodzy młodzi przyjaciele, pragnę dotrzeć do każdego i każdej z was z osobna. Znajduje to swój wyraz w naszych modlitwach. Wyrażę to zwłaszcza jutro, sprawując Najświętszą Eucharystię. Niemniej jednak pragnę przynajmniej wymienić was, tu zgromadzonych — tu, tam, daleko, daleko w Częstochowie. Pragnę was wymienić wedle krajów i narodów, o których wiemy, że są tu reprezentowane w tej wielkiej światowej rodzinie młodych. A więc młodzież z Albanii, z Antyli, z Argentyny, z Australii, z Austrii, z Belgii, z Beninu, młodzież białoruską, boliwijską, brazylijską, bułgarską, czeską, słowacką, młodzież z Chile, z Kolumbii, młodzież koreańską, młodzież chorwacką, słoweńską i serbską, kubańską, młodzież z Danii, z Egiptu, z El Salvador, z Filipin, z Finlandii, z Francji, z Gambii, Ghany, Grecji, Gwinei, z Hiszpanii, z Holandii, z Indii, Irlandii, Islandii, z Japonii, Jordanii, z Kamerunu, z Kanady, z Libanu, za który teraz będziemy się szczególnie modlić, z Litwy, z Malezji, z Malty, z Meksyku, z Mozambiku, z kraju, który się ostatnio nazywa Myanmar, z Niemiec, Nigerii, z Norwegii, z Pakistanu, młodzież z Paragwaju, z Peru. Potem z Polski (łatwo wam tutaj być w przewadze), z Portugalii, młodzież z Republiki Dominikańskiej, młodzież z Rosji, młodzież z Rumunii, młodzież z Sierra Leone, młodzież ze Sri Lanki, młodzież ze Stanów Zjednoczonych, młodzież z Sudanu — za Sudan też się będziemy szczególnie modlić, młodzież ze Szwecji, ze Szwajcarii, z Tajlandii, z Tajwanu, z Togo, z Turcji. Następnie Ukraina, Urugwaj, Wenezuela, Wielka Brytania, Wietnam, Zambia, Zimbabwe, Italia.

Jesteśmy spóźnieni o półtorej godziny, ale my nigdy nie jesteśmy spóźnieni. Na tym na razie przerywam, organizatorzy ustalą, kiedy rozpocznie się czuwanie.