Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II "Nieść Nadzieję" w Brzostku ul. Szkolna 23A, 39-230 Brzostek, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Administratora: e-mail: sdsbrzostek@poczta.fm lub na adres siedziby ŚDS.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług środowiskowego domu samopomocy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  4. Odbiorcą danych osobowych będzie osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, którym ujawnia się dane osobowe w celu realizacji usług środowiskowego domu samopomocy np.: wynajem autokaru, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne ŚDS itp.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) udostępnia się dane wyznaczonego  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku - inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.